Kế hoạch tài chính
Sở GD&ĐT Vĩnh Long: Hướng dẫn thực hiện chính sách cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 – 2020

Thực hiện nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định chính sách cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 – 2020, Sở GD&ĐT Vĩnh Long hướng dẫn thực hiện chính sách cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 – 2020.

Theo đó, từ năm học 2016-2017, bên cạnh các nội dung chi cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ theo Thông tư liên tịch số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Vĩnh Long có chính sách tiền hỗ trợ ăn trưa và hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em mẫu giáo đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non có cha mẹ thuộc diện hộ cận nghèo theo quy định hiện hành của nhà nước, cụ thể: hỗ trợ tiền ăn trưa là 60.000 đồng/tháng/cháu, hỗ trợ chi phí học tập là 50.000 đồng/tháng/cháu và được hưởng theo thời gian học thực tế, nhưng không quá 09 tháng/năm học.

 Nguồn kinh phí thực hiện chính sách này theo phân cấp ngân sách, nguồn Trung ương bổ sung (nếu có), nguồn huy động của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước và nguồn thu hợp pháp khác nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các em đến trường học tập và nâng cao công tác phổ cập giáo dục mầm non ngày càng đạt chất lượng, hiệu quả và bền vững./.

                                                                                                                   N.A.Kiệt

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    Trang cuối  

Tin mới đăng

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi