Văn phòng
Nâng cao tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia là một trong những chủ trương lớn của Đảng, được thể hiện đầu tiên trong Nghị quyết TW2 khóa VIII về định hướng chiến lược phát triển GDĐT trong thời kỳ CNH, HĐH và nhiệm vụ đến năm 2000, mục đích hướng tới chuẩn hóa cơ sở vật chất cũng như đội ngũ giáo viên, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới, mang tới cho học sinh môi trường giáo dục toàn diện, hiện đại.

Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia được Ủy ban nhân dân tỉnh chính thức cho chủ trường thực hiện từ năm 2007 theo Quyết định số 1814/UBND-VX ngày 12/7/2007. Sau 10 năm xây dựng, công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, quy mô mạng lưới trường học được quy hoạch hợp lý, cơ bản đã ổn định, các loại hình học tập được tổ chức phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh học tập. Cơ sở vật chất trường, lớp, trang thiết bị dạy học được quan tâm đầu tư theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Với sự nỗ lực, quyết tâm, phấn đấu của toàn ngành, tỷ lệ giáo viên trên chuẩn, giáo viên dạy giỏi các cấp học ngày càng tăng; cán bộ quản lý chủ động, năng động, linh hoạt, sáng tạo trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện; công tác quản lý kỷ cương trường học được nâng cao; việc đổi mới phương pháp quản lý, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá ngày càng hiệu quả. Công tác xã hội hóa giáo dục từng bước được đẩy mạnh. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, vai trò và nhiệm vụ về công tác trường chuẩn quốc gia có nhiều chuyển biến rõ rệt.

Trong giai đoạn 2008-2012, song song với việc thực hiện Đề án kiên cố hóa trường lớp và xây dựng nhà công vụ cho giáo viên, ngành giáo dục đào tạo Vĩnh Long đã thực hiện Đề án trường đạt chuẩn Quốc gia, bước đầu đạt được nhiều kết quả quan trọng. Năm học 2008-2009, toàn tỉnh có 76 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 15.5%. Đến cuối năm học 2011-2012, có 90 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 18.44%. Trong đó, có 14 trường MN, 63 trường TH, 09 trường THCS và 04 trường THPT.

Năm 2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 195/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020. Trong đó xác định mục tiêu đến năm 2015, có 40% số trường các cấp đạt chuẩn quốc gia và từ 50% đến 60% vào năm 2020. Mục tiêu này đề ra không chỉ mang tính nhân văn sâu sắc, nhằm tạo điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh mà còn tạo ra động lực mạnh mẽ, huy động cả hệ thống chính trị vào sự nghiệp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong tỉnh.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt Đề án xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia cho các xã nông thôn mới giai đoạn 2013-2015. Ngành giáo dục và đào tạo đã chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung đầu tư chỉ đạo các trường thực hiện các tiêu chuẩn về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Đến cuối năm học 2015 – 2016, số trường đạt chuẩn quốc gia tăng lên 160 trường, tỷ lệ 36,36%. Trong đó, có 26 trường MN, 96 trường TH, 32 trường THCS và 06 trường THPT.

Kết quả trên đã đánh dấu một sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh nhà. Tuy nhiên, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia vẫn chưa đạt theo chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh Đảng bộ đề ra. Điều này đòi hỏi ngành giáo dục và đào tạo cần phải nỗ lực, quyết tâm hơn nữa.

Xác định được trách nhiệm của ngành trong việc thực hiện chỉ tiêu nghị quyết Tỉnh ủy, đến năm 2020 có 55% trường đạt chuẩn quốc gia. Sở Giáo dục đã xây dựng kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia từ năm 2016 đến 2020, được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 2991/QĐ-UBND ngày 12/12/2016.  Đến thời điểm hiện tại của năm học 2016-2017, số trường Mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia đạt 180/437 trường, tỷ lệ 41.19%. Phấn đấu cuối năm nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia lên 192, chiếm tỷ lệ 43.9%.

Trong thời gian tới, để công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia nói riêng và phát triển giáo dục và đào tạo nói chung phát triển mạnh mẽ và toàn diện, cần tập trung thực hiện các giải pháp chủ yếu như sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, đây vừa là mục tiêu, vừa là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, coi xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của mỗi địa phương. Có kế hoạch dành quỹ đất, đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học, gắn hiệu quả của việc xây dựng trường chuẩn quốc gia với xây dựng nông thôn mới.

Hai là, quan tâm thực hiện quy hoạch, phát triển hệ thống trường lớp phù hợp với điều kiện thực tiễn và yêu cầu phát triển. Cấp ủy, chính quyền các cấp và ngành giáo dục đào tạo tích cực huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển giáo dục. Quản lý, định hướng đầu tư cho giáo dục có trọng điểm, có chiến lược lâu dài gắn với việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển giáo dục của tỉnh giai đoạn 2016-2020. Thường xuyên rà soát các trường cận chuẩn, các trường đã đến hạn tái công nhận để có kế hoạch đầu tư, chỉ đạo kịp thời nhằm đảm bảo vừa tăng tỷ lệ trường đạt chuẩn mới vừa đáp ứng điều kiện tái công nhận các trường đến hạn.

Ba là, tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, năng lực tổ chức điều hành, cải tiến đổi mới phương pháp quản lý giáo dục, nâng cao hiệu quả công tác quản lý trong các nhà trường. Từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện đổi mới nội dung, chương trình sách giáo khoa và phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính độc lập sáng tạo của học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và giảng dạy. Coi trọng công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức và rèn kỹ năng sống cho học sinh; giữ vững kỷ cương nền nếp trong mọi hoạt động giáo dục của nhà trường; phát huy hiệu quả mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục toàn diện cho học sinh.

Bốn là, các cơ sở giáo dục chủ động rà soát đối chiếu với tiêu chuẩn xây dựng trường chuẩn quốc gia; đánh giá mức độ, tiêu chuẩn các trường đã đạt, chưa đạt; xác định rõ nguyên nhân, tập trung các giải pháp xây dựng kế hoạch đảm bảo đạt các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia. Tổ chức tốt các hoạt động dạy học, nâng cao chất lượng đội ngũ, tạo môi trường dạy học thân thiện, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu đổi mới; thực hiện tốt việc huy động học sinh đến trường, có giải pháp hiệu quả chống lưu ban, bỏ học; tăng cường việc giáo dục đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống cho học sinh.

Năm là, thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật kịp thời, hiệu quả; phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết kịp thời khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Tiếp tục huy động, tập trung nguồn lực, ưu tiên kinh phí cho phát triển giáo dục; các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội tiếp tục vào cuộc, đồng thuận, ủng hộ chung tay xây dựng, phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh.

Với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành đoàn thể; sự tâm huyết, trách nhiệm, quyết tâm cao của toàn ngành trong thực hiện các nhiệm vụ giải pháp đề ra, ngành giáo dục và đào tạo Vĩnh Long sẽ thực hiện thắng lợi chỉ tiêu của ngành, của Tỉnh ủy về xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia đến năm 2020, tạo môi trường học tập chất lượng, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo./.

                                                                                                                   Nguyễn Thị Quyên Thanh
                                                                                                            Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Tin mới đăng

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi