Văn phòng
SGDĐT thực hiện nghiêm Chỉ thị 06-CT/TU, ngày 29/3/2016 của Tỉnh ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Quyết định số 1214/QĐ-UBND, ngày 30/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU, ngày 29/3/2016 của Tỉnh ủy Vĩnh Long về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long có nhiều cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ, cũng như cải tiến lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của ngành.

Ban hành nhiều văn bản cải tiến lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính: Quyết định số 90/QĐ-SGDĐT, ngày 20/02/2017 của Giám đốc Sở GDĐT về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc  Sở GDĐT Vĩnh Long; Quyết định số 398/QĐ-UBND, ngày 03/3/2017 của Giám đốc Sở GDĐT ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 14/12/2016 của Tỉnh ủy Vĩnh Long về thực hiện cải cách hành chính, chấn chỉnh đạo đức công vụ hướng vào phục vụ nhân dân giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 278/KH-SGDĐT, ngày 23/02/2017 của Sở GDĐT về việc thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016, 2017 và định hướng đến năm 2020; Kế hoạch số 787/KH-SGDĐT, ngày 28/4/2017 của Sở GDĐT về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của ngành giáo dục thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Sở GDĐT thực hiện nghiêm nội quy, quy chế cơ quan, nhất là chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy chế văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc, không uống rượu, bia trong giờ hành chính và giờ nghỉ trưa của các ngày làm việc, chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chấp hành nghiêm các chỉ đạo của cấp trên.

Thực hiện nghiêm túc việc tổ chức chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca sáng thứ hai hàng tuần theo Công văn số 418/TU, ngày 07/11/2016 của Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và quy định 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư "Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp". 100% công chức, viên chức của cơ quan Sở GDĐT được đánh giá từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Trong thời gian tới Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU, ngày 29/3/2016 của Tỉnh ủy; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa giao tiếp của người cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính giáo dục và đào tạo; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính về trách nhiệm và đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ; đổi mới trong thực hiện các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, gia đình văn hóa và cơ quan đạt chuẩn văn hóa. Đồng thời động viên kịp thời biểu dương những điển hình tốt về tinh thần và thái độ phục vụ trong thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động./.

                                                                                                                           H.T.P

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi