Văn phòng
Sở GDĐT Vĩnh Long: Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017

Thực hiện Quyết định số 1349/QĐ-BGDĐT, ngày 20/4/2017 và Quyết định số 1556/QĐ-BGDĐT, ngày 05/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố  thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành rà soát và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1656/QĐ-UBND, ngày 26/7/2017 và Quyết định số 2133 /QĐ-UBND, ngày 04/10/2017 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long. Trong đó, ban hành mới 28 thủ tục, thay thế 11 thủ tục và hủy bỏ 03 thủ tục. Hiện tại, Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện 72 thủ tục hành chính. Tất cả các thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại bảng thông tin và trên trang thông tin điện tử của Sở, tạo điều kiện thuận lợi để công dân tra cứu, tìm hiểu thông tin và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức triển khai thực hiện sử dụng dịch vụ bưu chính trong việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại cho công dân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính, bước đầu đã đem đến sự đồng thuận và hài lòng của các cá nhân, tổ chức. Đến thời điểm báo cáo đã tiếp nhận 05/602 hồ sơ (tỷ lệ: 0.83%) và trả 43/602 kết quả (7.14%) qua bưu điện.

Từ ngày 01/01/2017 đến 31/10/2017 đã tiếp nhận 602 hồ sơ, trong đó cấp lại bản sao THCS,THPT: 269 hồ sơ; chỉnh bằng THCS,THPT: 24 hồ sơ; chuyển trường đối học sinh THCS-THPT, THPT: 270 học sinh; cấp phép dạy thêm học thêm: 39 bộ hồ sơ.  Tất cả các hồ sơ đảm bảo đầy đủ chính xác thủ tục theo qui định. Đối với các trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ theo qui định, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân thông qua phiếu hướng dẫn để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh.

Nhìn chung, công tác kiểm soát thủ tục hành chính đã đem lại hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý hành chính nhà nước tại Sở Giáo dục và Đào tạo, chất lượng phục vụ dịch vụ ngày được nâng cao thông qua thực hiện và duy trì cơ chế một cửa với các thủ tục hành chính được cải cách theo hướng gọn, đơn giản, dễ thực hiện, đảm bảo 3 giảm: giảm thủ tục, giảm thời gian và giảm chi phí, đồng thời kết hợp với  tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức đã tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho công dân, tổ chức đến liên hệ làm việc, đem đến sự hài lòng cho người dân./.

                                                                                                                          V.H.L  

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Tin mới đăng

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi