Giáo dục - Đào tạo
Thủ tục giải thể trường trung học phổ thông chuyên

- Trình tự thực hiện:

 + Bước 1: Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với trường trung học phổ thông chuyên công lập); tổ chức, cá nhân thành lập trường (đối với trường trung học phổ thông chuyên tư thục) xây dựng phương án giải thể trường, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định giải thể trường.

 + Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường; báo cáo bằng văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định giải thể nhà trường.

Quyết định giải thể trường phải xác định rõ lý do giải thể; các biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện.

- Thành phần, số lượng bộ hồ sơ:

Thành phần hồ sơ gồm:

+ Tờ trình đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân;

+ Tờ trình đề nghị giải thể Sở Giáo dục và Đào tạo đối với trường trung học phổ thông.

Số lượng: 01 bộ hồ sơ.

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện

+ Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với trường trung phổ thông chuyên công lập);

+ Tổ chức, cá nhân thành lập trường (đối với trường trung học phổ thông chuyên tư thục).

- Cơ quan thực hiện:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh;

+ Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Kết quả thực hiện: Quyết định giải thể trường trung học phổ thông chuyên của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện:

Việc giải thể trường trung học phổ thông chuyên theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường.

- Căn cứ pháp lý:

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Quay lại In bài viết

Các thủ tục liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Tin mới đăng

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi