Phòng Kế Hoạch - Tài Chính

Phòng Kế Hoạch - Tài Chính
Điện thoại: 02703.822988 – 0703.826103 – Email:phongkhtc@vinhlong.edu.vn

 
1. Chức năng

Giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động tài chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo và cơ sở vật  chất; công tác hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo. 

2. Nhiệm vụ

2.1. Giúp Giám đốc xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh về cơ cấu đầu tư, quy hoạch mạng lưới trường học, các dự án phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo; xây dựng và tổng hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo dài hạn, trung hạn và hàng năm. Hướng dẫn kiểm tra, phối hợp với các địa phương, các ngành thực hiện sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2.2. Giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị dự toán về kế hoạch tài chính theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh. Lập dự toán, phân bổ kinh phí trình Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh; tổ chức xét duyệt quyết toán của các đơn vị dự toán thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và tổng hợp quyết toán báo cáo với Sở Tài chính.

2.3. Giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chủ quản đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của ngành, khi được các cấp có thẩm quyền giao. Phối hợp với các ngành chức năng thực hiện quy trình đầu tư xây dựng cơ bản đúng theo quy định hiện hành và xây dựng kế hoạch hàng năm về đầu tư xây dựng cơ bản cho giáo dục - đào tạo.

2.4. Giúp Giám đốc xây dựng các dự án và dự kiến phân bổ kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục - đào tạo; phối hợp với các ngành chức năng trình Ủy ban nhân dân tỉnh; phối hợp với ngành Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2.5. Giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chủ quản đối với tài sản công đã giao cho các đơn vị trực thuộc, các tài sản mua sắm mới. Xử lý tài sản công theo thẩm quyền, kiểm tra các đơn vị trong việc thực hiện các quy chế của nhà nước về quản lý và sử dụng tài sản công, tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng các loại tài sản công để báo cáo cho cơ quan nhà nước theo quy định.

2.6. Tham mưu cho Giám đốc về việc quyết định chi tiêu, thanh toán trong quyền hạn của Sở đảm bảo đúng nguyên tắc hiện hành.

2.7. Phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở, đặc biệt là Phòng Tổ chức - Cán bộ tham mưu cho Giám đốc trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, đình chỉ hoạt động các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở. Tham mưu cho Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch chuẩn hóa, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và đội ngũ làm công tác kế hoạch tài chính, quản lý các cơ sở vật chất trong toàn ngành.

2.8. Nghiên cứu soạn thảo những văn bản của ngành trình Giám đốc ban hành theo thẩm quyền. Giúp Giám đốc phối hợp với các cơ quan liên quan, xây dựng ban hành các văn bản liên ngành trình Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh theo phân cấp. Giúp Giám đốc theo dõi công tác thi đua khen thưởng về lĩnh vực công tác kế hoạch tài chính và xây dựng trong toàn ngành, đề nghị mức khen thưởng, chuẩn bị nguồn kinh phí cho khen thưởng.

2.9. Giúp Giám đốc quản lý tài chính cơ quan Văn phòng Sở, thanh lý tài sản công tại Sở đã hết thời gian sử dụng; lập kế hoạch mua sắm tài sản mới và sửa chữa nâng cấp trụ sở làm việc. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và xây dựng kế hoạch hàng năm về thiết bị giáo dục trong toàn ngành. Thực hiện công tác kiểm tra tài chính đối với các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường và đơn vị trực thuộc.

2.10. Giúp Giám đốc thu thập, xử lý và khai thác các số liệu, tư liệu, văn bản pháp quy liên quan đến công tác lập kế hoạch và chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục - đào tạo. Thực hiện nhiệm vụ thống kê toàn ngành, dự báo và phát triển giáo dục - đào tạo.

2.11. Giúp Giám đốc thực hiện các vấn đề có liên quan đến việc đầu tư cho giáo dục của các tổ chức phi chính phủ (nếu có) và các vấn đề hợp tác quốc tế khi được triển khai.

2.12. Hướng dẫn thủ tục chi và công khai các khoản dự toán kinh phí, mức chi cho các hoạt động của các phòng chuyên môn trong Sở.

2.13. Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm và thông qua tập thể cán bộ, nhân viên của Sở.

2.14. Giúp Giám đốc xây dựng các mức thu, chi cho các hoạt động của Sở trình UBND tỉnh, Sở Tài chính quyết định.

2.15. Tham mưu và giúp Giám đốc trong việc kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện chi tiêu các nguồn kinh phí tiết kiệm có hiệu quả, chống lãnh phí, công khai tài chính cơ quan Sở và toàn ngành hàng năm.

3. Nhân sự:

 STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại/Email

1

Phan Kỳ Nam

Trưởng phòng

0703.822988 – 0703.826103pknam@vinhlong.edu.vn

2

Nguyễn Anh Kiệt

Phó Trưởng phòng

0703.822988 – 0703.826103nakiet@vinhlong.edu.vn

3

Tăng Thị Thanh Tâm

Kế toán

0703.822988 – 0703.826103ttttam@vinhlong.edu.vn

4

Nguyễn Văn Phước

Kế toán

0703.822988 – 0703.826103nvphuoc@vinhlong.edu.vn

5

Thái Thị Phương Mai

Kế toán

0703.822988 – 0703.826103ttpmai@vinhlong.edu.vn

6

Trương Ngọc Phấn

Thủ quỹ

0703.822988 – 0703.826103pntuoi@vinhlong.edu.vn

7

Trần Bình Hoàng

Chuyên viên

0703.822988 – 0703.826103tbhoang@vinhlong.edu.vn

8

Phùng Ngọc Tươi

Nhân viên Kế toán

0703.822988 – 0703.826103tnphan@vinhlong.edu.vn

9

Trương Thanh Liêm

Nhân viên Kế toán

0703.822988 – 0703.826103ttliem@vinhlong.edu.vn

 

Hình ảnh hoạt động

Video hoạt động

Ảnh liên kết

Website liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 13
Hôm nay: 1735
Trong tuần: 14242
Trong tháng: 30959
Tất cả: 1261065