Phòng Giáo Dục Tiểu Học

Phòng Giáo Dục Tiểu Học
Điện thoại: 02703.826104 – Email: phonggdth@vinhlong.edu.vn

 
1. Chức năng

Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ

2.1. Trình Giám đốc ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu Giám đốc trình UBND tỉnh và các cơ quan thẩm quyền cấp trên ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án và các văn bản khác về giáo dục tiểu học.

2.2. Tham mưu và giúp Giám đốc tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục tiểu học đã được các cấp có thẩm quyền ban hành.

2.3. Giúp Giám đốc chỉ đạo quản lý chương trình, nội dung, kế hoạch giảng dạy của mọi loại hình trường, lớp thuộc giáo dục tiểu học. Theo dõi, tổng hợp, đánh giá tình hình về giáo dục tiểu học trong tỉnh. Đề xuất Giám đốc các chủ trương, biện pháp đảm bảo phát triển giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh.

2.4. Một số nhiệm vụ cụ thể:

2.4.1. Tham mưu và giúp Giám đốc hướng dẫn, chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng và thực hiện kế hoạch chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.

2.4.2. Giúp Giám đốc thực hiện các quy chế, quy định các loại hình trường, lớp tiểu học; thực hiện mục tiêu, chương trình, kế hoạch, nội dung, phương pháp giáo dục tiểu học theo hướng dẫn, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và phù hợp với tình hình thực hiện của địa phương.

2.4.3. Giúp Giám đốc tổ chức, chỉ đạo các kỳ thi, kiểm tra học kỳ của bậc tiểu học theo quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.4.4. Tham mưu và giúp Giám đốc tổ chức, chỉ đạo việc bồi dưỡng, sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên tiểu học.

2.4.5. Tham mưu và giúp Giám đốc chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, thanh tra các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường tiểu học thực hiện Luật Giáo dục, các quy chế, quy định về chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt động giáo dục tiểu học.

2.4.6. Chủ động tổ chức, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, các đơn vị liên quan hướng dẫn Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường tiểu học triển khai, thực hiện các hoạt động ngoại khóa, tham gia đúng trách nhiệm với các công việc theo sự phân công của Giám đốc.

2.4.7. Giúp Giám đốc tổ chức, xây dựng nền nếp quản lý (thu thập thông tin, thống kê, quản lý hồ sơ, tài liệu,…) đảm bảo chặt chẽ, chính xác, khoa học, đúng nguyên tắc quản lý thống nhất nghiệp vụ của ngành.

2.4.8. Tham mưu và giúp Giám đốc chỉ đạo xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch đề ra.

2.4.9. Tham mưu và giúp Giám đốc chỉ đạo tổ chức các hội thi dành cho giáo viên và học sinh cấp tiểu học.

2.4.10. Chỉ đạo, hướng dẫn việc sử dụng, bảo quản sách giáo khoa và thiết bị dạy học; tham gia thẩm định đồ dùng dạy học theo thẩm quyền được phân công.

2.4.11. Tổ chức theo dõi, tham mưu, đề xuất, đánh giá công tác thi đua khen thưởng đối với cá nhân và tập thể. Sơ kết, tổng kết việc thực hiện các công tác thuộc lĩnh vực giáo dục tiểu học theo sự phân công của Giám đốc.

 STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại/Email

1

Nguyễn Tương Xuyên Nghiêm

Trưởng phòng

0703.826104 ntxnghiem@vinhlong.edu.vn

2

Nguyễn Tuyết Hạnh

Chuyên viên

0703.826104 nthanh@vinhlong.edu.vn

3

Nguyễn Bảo Quốc

Chuyên viên

0703.826104 nbquoc@vinhlong.edu.vn

4

Bùi Minh Huy

Chuyên viên

0703.826104 bmhuy@vinhlong.edu.vn

 

Hình ảnh hoạt động

Video hoạt động

Ảnh liên kết

Website liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 10
Hôm nay: 1731
Trong tuần: 14238
Trong tháng: 30955
Tất cả: 1261061